Algemene Voorwaarden

Betalings- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en handelsovereenkomsten waarbij wij als verkoper optreden. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van kopers gelden uitsluitend indien en voorzover zij schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten, levertijd en levering op afroep

Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand zodra wij de aan ons verstrekte order schriftelijk hebben bevestigd, danwel zodra wij feitelijk een aanvang hebben gemaakt met de uitvoering van de aan ons verstrekte order. Mondelinge toezeggingen door of afspraken met onze medewerkers zijn voor ons eerst bindend nadat en voorzover wij deze toezeggingen of afspraken schriftelijk hebben bevestigd. De levertijd gaat in indien en nadat een order door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen door ons van de koper zijn ontvangen. Elke levertijd wordt door ons naar beste weten opgegeven, doch is niet bindend. De levertijd wordt, met een maximum van drie maanden verlengd met de tijd dat wij tijdelijk niet in staat zijn te leveren als gevolg van buitengewone omstandigheden zoals abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in ons bedrijf, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, tekortkomen door leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, onlusten, im- of exportbelemmeringen en ander overheidsmaatregelen of voorschriften, en voorts elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen der order te voorzien. Overschrijding van de termijn van levering door welke oorzaak ook zal de koper nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding. Bij levering op afroep wordt de koper geacht ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad en dat wij vanaf dat moment als houder voor de koper optreden. Wij zijn in dat geval gemachtigd opslagkosten in rekening te brengen.

3. Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens buitengewone omstandigheden als hiervoor sub 2 bedoeld al dan niet tijdelijk niet in staat zijn onze verbintenissen overeenkomstig de gemaakte afspraken na te komen. Indien die omstandigheden langer dan drie maanden duren.

4. Ontbinding

Indien uitvoering van een door ons aangegane overeenkomst bezwaarlijk is als gevolg van buitengewone omstandigheden als hiervoor sub 2 bedoeld, hebben wij het recht om, in plaats van na te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Een koper die haar aanspraken op grond van tekortkoming onzerzijds in de nakoming van verbintenissen wil doen gelden dient steeds eerst bij aangetekende brief aan ons de gelegenheid te bieden gebruik te maken van ons recht de ontbinding in te roepen.

5. Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te onze kantore of op onze bankrekening. Betalingen aan een vertegenwoordiger of aan (andere) personen zijn alleen geldig, indien een door een directeur of procuratiehouder onzer vennootschap getekende kwitantie wordt afgegeven. Wij zijn gerechtigd op onze facturen 2% krediet beperkingtoeslag in rekening te brengen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij tijdige betaling kan de berekende kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd ad 1% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij niet-tijdige betaling is de koper verplicht op eerste verzoek onzerzijds zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons. Indien wij ons bij gebreke van tijdige betaling genoodzaakt zien een vordering ter incasso in handen van derden te stellen, is de koper aan ons alle daaruit voortvloeiende kosten verschuldigd, waarbij de kosten voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden –kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van een executoriale titel die niet vallen onder een proceskostenveroordeling daaronder niet begrepen- worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,=. Alle betalingen door of namens koper geschieden allereerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd alle lopende orders op te schorten totdat betaling binnen een nader door ons aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze nadere termijn achterwege, dan zijn wij gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

6. Eigendomsvoorbehoud en gebruik

Door ons krachtens overeenkomst overgedragen c.q. afgeleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper de terzake die overdracht c.q. aflevering verschuldigde prestatie, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade-)vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst, geheel heeft voldaan. Door ons afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, zolang wij de bevoegdheid niet aan de koper hebben ontzegd. De koper is niet bevoegd de zaken al dan niet stil te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of bij derden die de zaken voor de koper houden weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
Indien derden enige aanspraak op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden is de koper verplicht ons onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich om de betreffende zaken te merken als ons eigendom en medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van onze eigendomsrechten willen treffen.

7. Toerekenbare tekortkoming

Indien de koper toerekenbaar tekortdoet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van ons, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling door de koper. De koper verplicht zich om ingeval van tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zekerheid te stellen voor de nakoming.

8. Vervoer

De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper, tenzij levering franco is overeengekomen. Vanaf het tijdstip, waarop de verkochte zaken of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, draagt de koper het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de koper of derden mocht ontstaan.

9. Prijzen

Wij zijn gerechtigd de bij de aanvaarding van de order overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst grondstoffen, hulpmiddelen, de prijzen van onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, ook wanneer deze het gevolg zijn van valutawijzigingen, alsmede in het geval van de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege. Bij hoeveelheden besteld product moeten afwijkingen tot 15% als normaal worden beschouwd. Bij overlevering binnen de hiervoor gestelde grens zijn wij gerechtigd het teveel geleverde in rekening te brengen.

10. Reclames, beperking aansprakelijkheid

De controle op de hoeveelheid van de door ons geleverde zaken rust bij de koper. Reclames moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken bij aangetekende brief of per fax bij ons zijn ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor de afwijkingen welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen wat de kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte, gewicht e.d. betreft zijn wij niet aansprakelijk.

Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EANcode, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. de bruikbaarheid, noch voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor indirecte- of bedrijfsschade. De koper heeft niet het recht om te weigeren de verkochte zaken in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Ingeval de koper meent dat het door ons geleverde niet overeenstemt met wat wij hebben verkocht dient hij ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven de geleverde zaken te bezichtigen. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd. In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft de koper het recht de zaken op eigen kosten voor verlading te keuren, mits hij ons tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt. Reclames geven de koper niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zullen wij, te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade zijn wij niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

11. Geschillen

Op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten is intern Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Utrecht kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen ons en de koper, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.